Invitation til stiftende generalforsamling - Motionscenter afdeling

  • Af Martin Roald-Arbøl
  • 16/05/2017
  • #hvidovream #motionscenterhvidovre

Emne: "Stiftende generalforsamling - Motionscenter afdeling"

Alle interesserede inviteres hermed til stiftende generalforsamling for den selvstændige "Motionscenter" afdeling i Hvidovre Atletik & Motion.

Dagsorden til Stiftende Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Indkomne forslag: "vedtægter" (se herunder).
  3. Eventuelt.

Tid/sted:

Tirsdag 30. maj ca. kl. 20.00 i Hvidovre Atletik & Motion klublokaler.

 

Forslag:

Vedtægter for underafdeling Motionscenter:

§1.
Navn og hjemsted: Underafdelingens navn er Hvidovre Atletik & Motion, Motionscenter. Underafdelingens hjemsted er Hvidovre Stadion, Sollentuna Alle 1-3, 2650 Hvidovre i Hvidovre Kommune.

§2.
Formål: Underafdelingens formål er at dyrke og udbrede kendskab til motion.

§3.
Tilhørsforhold: Underafdelingen er en underafdeling til hovedafdelingen Hvidovre Atletik & Motion og er forpligtet i henhold til Hvidovre Atletik & Motions vedtægter.

§4.
Stemmeret: Alle medlemmer over 15 år har stemmeret på underafdelingens generalforsamlinger og møder. Er man under 15 år overgår stemmeret til én forælder eller én værge. For alle gælder, at man kun har stemmeret ved personligt fremmøde, og hvis man ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til underafdelingen, samt har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Alle fremmødte på generalforsamlinger og møder har taleret.

§5.
Kontingent til Hvidovre Atletik & Motion:
Underafdelingen betaler et årligt kontingent til hovedafdelingen. Kontingentet fastsættes på hovedafdelingens ordinære generalforsamling ud fra medlemstal og fællesudgifter. Hovedafdelingen hæfter ikke for aftaler, som en underafdelingen træffer uden hovedafdelingens godkendelse. Underafdelinger skal føre referat af generalforsamling og fremlægge årsregnskab for hovedafdelingens bestyrelse. Ajourført medlemsfortegnelse skal forelægges hovedafdelingens kasserer hvert år inden den 1/3. Korrespondance mellem underafdelingen og en offentlig myndighed, der skønnes at have interesse for hovedafdelingen, må kun finde sted med hovedafdelingens formands påtegning. Opløses underafdelingen overgår afdelingens aktiver til hovedafdelingen. Opløsning af underafdelingen eller udtrædelse kan besluttes på en ordinær generalforsamling i underafdelingen, hvor der til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ovennævnte. Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og her kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for en opløsning eller udtrædelse af hovedafdelingen.

§6.
Generalforsamlingen: Generalforsamlingen, der skal afholdes i Hvidovre, er underafdelingens højeste myndighed. Den ordinære general- forsamling skal indkaldes skriftlig via mail til medlemmerne og annonceres med opslag i underafdelingens lokaler og på underafdelingens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel, og afholdes hvert år inden den 31. marts med flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent (som ikke er medlem af bestyrelsen). 2. Formandens beretning. 3. årsregnskab.

§4.
Indkomne forslag.

§5.
Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg (i h.t. lovenes §8.) 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med rettidigt indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen af bestyrelsen ved udsendelse pr. mail samt ved offentliggørelse på underafdelingens hjemmeside og ved ophængning i underafdelingens lokaler. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal for at have gyldighed være vedtaget med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§7.
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt der skriftligt fremsættes en begæring herom af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller af bestyrelsen, og den afholdes senest 4 uger efter den modtagne anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt via mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel, og annonceres med opslag i underafdelingens lokaler og på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der henstilles til at indsendte forslag offentliggøres af bestyrelsen 8 dage før afholdelsen ved udsendelse pr. mail samt ved offentliggørelse på underafdelingens hjemmeside og ved ophængning i underafdelingens lokaler. Vedtagelser sker som på ordinære generalforsamlinger.

§8.
Valg til bestyrelse og økonomiudvalg: Underafdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 1-2 suppleanter, der har møderet men ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen er, i perioden mellem generalforsamlingerne, underafdelingens øverste politiske og økonomiske myndighed, og skal som sådan fastlægge den overordnede kurs for underafdelingens drift og udvikling. Den daglige drift varetages primært af underafdelingens forskellige udvalg (se § 9).
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling således:
a. Formand vælges i lige år for en toårig periode.
b. Næstformand og økonomiansvarlige vælges i ulige år for en toårig periode.
c. Suppleanter vælges alle for en etårig periode.
Der vælges endvidere 2 revisorer for en etårig periode.

§9.
Valg af diverse udvalg: Bestyrelsen kan til varetagelse og drift af underafdelingens opgaver og aktiviteter nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen er ansvarlig for at beskrive opgaver og rammer for arbejdet i sådanne udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer kontaktpersoner til de respektive udvalg og arbejdsgrupper, som hver især ligeledes blandt sine medlemmer udpeger en kontaktperson til bestyrelsen.
Alle udvalg og arbejdsgrupper er underlagt de budgetmæssige rammer, som er fastlagt af underafdelingens generalforsamling og bestyrelse.

§10.
Kontingent, regnskabsår og tegningsret: Underafdelingen er en økonomisk selvstændig enhed. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen hvert år for et år ad gangen. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent for nærmest forudgående kontingentperiode, er ved- kommende i restance og mister herved medlemsrettighederne. Regnskabsåret følger kalenderåret. Underafdelingen tegnes af enten formanden eller to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være næstformanden eller den økonomiansvarlige.

§11.
Eksklusion: Hvis et medlem modarbejder eller skader underafdelingens interesser (direkte eller indirekte), er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende. Eksklusionen kan indankes for en generalforsamling.

§12.
Vedtægtsændring: Forslag til vedtægtsændring skal indgives skriftligt til underafdelingens formand senest 10 dage før generalforsamlingen og skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Alle vedtagne forslag træder i kraft fra og med den Generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget. Indsendte vedtægtsændringer skal offentliggøres af bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen ved udsendelse pr. mail samt ved offentliggørelse på underafdelingens hjemmeside og ved ophængning i underafdelingens lokaler.

§13.
Opløsning: Underafdelingen kan opløses, når dette vedtages på en ordinær generalforsamling samt en ekstra ordinær generalfor- samling afholdt tidligst 4 uger efter og senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling. Vedtagelsen skal ske på begge generalforsamlinger med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved opløsning tilfalder evt. aktiver hovedafdelingen.

Seneste nyheder

Abdi viste sin klasse ved VM med hurtigste danske tid i 20 år

Kan man være utilfreds, når man lige har sat personlig...

Girlpower med 5 gange EM-guld til Inge og Maria

Maria Sløk er bestemt ikke et ubeskrevet navn i atletikkredse...

DM i 10 km cross: Abdi vandt Kongepokalen for 5.gang

Helt tilbage i 1905 udsatte Kronprins Christian, den senere Kong...